artkunst - aukční síň s moderním uměním

Jiří Stach

 

 

Mnohovrstevnost a tichá soběstačnost tvorby Jiřího Stacha (*1944) se pohybuje mimo exponované proudy výtvarného umění, nevyžaduje žádnou teoretickou dostavbu a k odůvodnění své autenticity nepotřebuje zařazení do toho či onoho směru. Při rozhovorech autor ochotně sdílí své poznatky a postřehy, zůstává však pocit, že nitro jeho myšlenkového světa se nám plně neodhalí. Je naopak na nás, abychom učinili potřebné kroky (každý po svém) ke středu autorova labyrintu. Cestou poznáváme jeho jemně laděnou poetičnost, jeho osobité reflexe lidské mikrosféry a kosmické makrosféry , a když je pak jasné, že nám pomyslný cíl ústředního tvůrčího bodu přece unikne, uvědomíme si, že právě tato cesta, nikoliv její definitivně objasňující záměr, je podstatou Stachova života a díla. Do jeho elegantně groteskního kaleidoskopu se lze dívat pouze neustále pootočeným úhlem. Je koneckonců lépe jeho enigmatické poselství přijmout bez pokusu o věcnou analýzu – šerosvit, ze kterého se jeho symboly vynořují, zároveň představuje účinně ochranný rámec autorova hravého ztvárnění jevů i času. I když snaha o strukturování díla Jiřího Stacha do formální chronologické posloupnosti je marná, autor nepřistupuje ke své práci zcela bez koncepční osy. Během posledních zhruba třiceti let vzniklo několik volných cyklů, které autor průběžně doplňuje a rozšiřuje. Tři nejdůležitější cykly jsou „ Z rodinného bestiáře“, „Natura magica“ a „Pinehole blues“.

 

Od svých jedenácti let, kdy Jiří Stach poprvé ucítil vůni vývojek v temné komoře, je pro něj fotografie nejen klíčem k vnímání reality, ale i zprostředkovatelem jeho bohaté vnitřní imaginace. Počátky jeho fotografického dialogu v heroické éře bakelitu v druhé polovině 50. let 20. století vedly k technicky a obsahově vyspělejším etapám, k nimž přispělo studium na Střední průmyslové škole grafické v Praze (1958-1962) a na pražské FAMU (1966-1972). Spíše než formální rámec akademických kurzů pomohlo jeho vývoji podnětné prostředí kulturního života 60. let. V té době lze spatřit v jeho fotografických setkáních se světem filmu a divadla (byť možná nepřímou) vazbu s podstatným rysem, který charakterizuje snad celou jeho volnou tvorbu: pojetí umělého světa, ve kterém se reálné a fiktivní prvky prolínají podle představ svého „stvořitele“ jako metaforický obraz světa. I když Stach také fotografuje „nalezený“ svět bez autorských zásahů, převládá v jeho díle pocit, že hravost a spontánnost jeho práce je součástí pečlivé a promyšlené inscenace. V tom však spočívá odvěká dovednost umělce – vynakládat velké úsilí tak, že dílo pak v divákovi budí naopak dojem lehkosti a svou syntezí „reálného“ a „magického“ nás vtahuje do symbolické roviny znaků a poselství.

 

Jiří Stach si ve své tvorbě posledních třiceti let vytvořil zcela ojedinělý imaginativní svět. Nikdy se přitom nevěnoval prosazování vlastního postavení na kulturní scéně, aktivně nevyhledává možnosti vystavovat, aby se zviditelňoval před publikem. Řadí se spíše k cenné české tradici solitérního tvůrce, který poutnicky kráčí vlastní krajinou a nebere příliš ohledy na „aktuální“ dění kolem sebe. Ve své osobité výpovědi si Jiří Stach vtipně a otevřeně pohrává s jevem mystifikace. Úsměv, který v nás vyvolává, však tiše doprovází závažnější otázka o klamné interpretaci skutečnosti a jejích historických dopadech na osudy člověka.

 

© Richard F. Drury (kráceno)

jmeno obrazu

Predátor

90. léta

zpět do galerie